pixabay

/ 0 / branči
Dosa­ho­vať svoje ciele zabe­rie nejaký čas a možno sa pri­tom aj tro­cha zapo­tíš.

Ak však máš nasle­du­júce schop­nosti, všetko ti pôjde oveľa ľah­šie. Pokiaľ nimi nedis­po­nu­ješ, nezú­faj. Nebude to síce jed­no­du­ché, ale môžeš si ich tiež osvo­jiť.

Empa­tia

Empa­tic­kých ľudí je dnes vo svete asi toľko, ako šaf­ránu. Čo to ale tá empa­tia je? Empa­tia je v pod­state schop­nosť vcí­tiť sa do nie­koho iného. Ide teda o opak ľahos­taj­nosti. Empa­tic­kosť sa ti zíde nie­len v bež­nom živote, ale aj v komu­ni­ká­cií s kli­entmi, ako aj zamest­nan­cami. Tvoj tím určite ocení, ak poro­zu­mieš ich potre­bám a vne­sieš do pra­cov­ného pro­stre­dia tímo­vého ducha.

pexels.com
pexels.com

Time mana­ge­ment

Mať efek­tívny time mana­ge­ment je schop­nosť, ktorá má v dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe cenu zlata. Sám dobre vieš, že naj­ťaž­šie nie je uro­biť úlohy, ktoré si naplá­nu­ješ, ale dokon­čiť ich v v roz­um­nom čase. Na to, ako efek­tívne nará­bať s časom, ktorý máš k dis­po­zí­cií, žiaľ, uni­ver­zálna rada neexis­tuje. Každý z nás si totiž musí nájsť sys­tém, ktorý mu vyho­vuje, a toho sa následne držať. Zoznam úloh, pre­mys­lený plán a roz­umné časové roz­vr­hnu­tie jed­not­li­vých čin­ností sú však základ.

pexels
pexels

Spán­kový režim

Podľa mno­hých štú­dií je veľmi dôle­žité, aby si mal spán­kový rituál, kto­rého sa budeš pri­dr­žia­vať. Určite si už zažil, že ak celý víkend pono­cu­ješ, a počas týždňa potre­bu­ješ skoro vstať, tvoje telo je zmä­tené a tvoj režim je úplne hore nohami. Navyše, sám dobre vieš, že nekva­litný spá­nok ti dokáže roz­há­dzať celý deň. Pomôže ti iba jediné — striktný spán­kový režim.

pimpampumonlinestore.com
pexels

Požia­dať o pomoc

Požia­dať o pomoc iných ľudí je nie­kedy veľmi ťažké. Buď sa cítime prí­liš hrdí alebo sa bojíme spý­tať. Nikto z nás totiž nechce byť vní­maný ako slabý či nekom­pe­tentný. Opak je však prav­dou, a nedávna štú­dia rea­li­zo­vaná Har­vard Busi­ness School zis­tila, že tí, ktorí sa neboja ozvať, ak niečo potre­bujú, navo­nok pôso­bia oveľa schop­nej­šie ako tí, ktorí sa tvá­ria, že všetko vyrie­šia sami.

pexels.com
pexels.com

Kon­zis­ten­tnosť

Práve kvôli absen­cii tejto zruč­nosti ostáva väč­šina novo­roč­ných pred­sav­zatí, ako aj život­ných plá­nov, iba na papieri. Nie každý má pevnú vôľu a schop­nosť doťa­ho­vať veci do konca. Bez tejto vlast­nosti však iba sotva dosiah­neš svoj cieľ. Či už máš v pláne doštu­do­vať, zho­diť pár kíl, alebo pra­co­vať na akom­koľ­vek pro­jekte, kon­zis­ten­cia je pre udr­ža­nie úspe­chu priam kľú­čová.

Pozi­tívne seba­hod­no­te­nie

Nezá­leží na tom, čo si o tebe mys­lia druhí, ale na tom, čo si o sebe mys­líš ty sám. Vybu­do­vať zdravé seba­ve­do­mie a schop­nosť veriť v seba samého v situ­áciách, keď sa od teba každý diš­tan­cuje, nie je jed­no­du­ché, no určite sa vyplatí.

pexels.com
pexels.com

Nesta­rať sa do cudzích vecí

Aj keď člo­vek je tvor zve­davý, treba si uve­do­miť, že nemáš žiadne právo na to, aby si rie­šil veci nie­koho iného, pokiaľ ťa o to sám nepo­žiada. Str­kať nos do cudzích vecí sa nevyp­láca a oberá ťa iba o čas a ener­giu.

pexels.com
pexels.com

Vedieť, kedy mlčať

Nie nadarmo sa hovorí, že mlča­nie je zlato. Nech si ako­koľ­vek „uke­caný“, musíš vedieť, kedy treba držať jazyk za zubami. Pre­dov­šet­kým to platí vtedy, keď je len malá prav­de­po­dob­nosť, že budeš konať s chlad­nou hla­vou. V pre­klade — keď si nahne­vaný, podráž­dený alebo ner­vózny. Preto, aby si to neskôr neľu­to­val, skús v takýchto situ­áciách rad­šej napo­čí­tať do desať a zhl­boka dýchať.

Pixabay
Pixabay

Počú­vať

Sme tak neuve­ri­teľne zahl­tení infor­má­ciami, sprá­vami a tele­fo­nátmi, že náš mozog občas už iba ťažko udrží pozor­nosť. Lenže ak nech­ceš byť igno­rant, musíš vedieť vypo­čuť aj dru­hých. Skve­lým tipom, ako byť aktív­nym poslu­chá­čom, je opa­ko­vať si v hlave to, čo ti práve druhá osoba hovorí.

pexels
pexels

Neoho­vá­rať

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí v živote kaž­dého z nás sú vzťahy. A čo drží vzťahy pokope? No predsa dôvera. Azda naj­jed­no­duchší spô­sob, ako ju stra­tiť, je roz­prá­vať o dru­hých poza ich chr­bát. Kle­bety sa šíria rých­lej­šie ako svetlo a uško­díš nie­len dru­hej osobe, ale aj sám sebe. Ako tomu odo­lať? Snaž sa v prvom rade nič neini­ci­ovať a vyhý­bať kon­ver­zá­ciám, v kto­rých sa oho­vára nie­kto iný, prí­padne sa pokús zme­niť tému.

pexels
pexels

Úprim­nosť

Úprim­nosť je vlast­nosť, ktorá sa v dneš­nej dobe pre­tvá­rok veľmi cení. To, že si úprimný nezna­mená, že nie­komu ško­díš. Jed­no­du­cho nie si pán pre­tvárka a hovo­ríš iba to, čo si naozaj mys­líš. Navyše, úprim­nosť je pre iných často jedi­nou spät­nou väz­bou. Vyjad­ro­vať sa maxi­málne úprimne môže byť ťažké, no ver mi, že ostatní si ťa časom budú vážiť ako féro­vého člo­veka.

pexels
pexels

Byť prí­tomný v danom momente

Podľa Matta Kil­ling­swortha, ktorý skú­mal šťas­tie, každý z nás až 47% času pre­mýšľa nad nie­čím iným než nad tým, čo práve robí. Byť hla­vou v obla­koch nás však vraj oberá o pocit šťas­tia, pre­tože je doká­zané, že ľudia, kto­rých myseľ neus­tále putuje kade-tade, sú menej šťastní ako tí, ktorí sú prí­tomní tu a teraz.

Pixabay
Pixabay

Pre­vziať kon­trolu nad svo­jimi myš­lien­kami

Sme pro­duk­tom našej minu­losti, res­pek­tíve našich minu­lých myš­lie­nok. Všetko začína v hlave, preto nikdy nepod­ce­ňuj silu mysle. Svoju budúc­nosť však môžeš zme­niť, a to tak, že svoje myš­lienky zame­riaš na to, čo chceš v živote dosiah­nuť.

Pixabay
Pixabay

Naučiť sa nový jazyk

Schop­nosť učiť sa cudzie jazyky je neuve­ri­teľ­ným darom, ktorý ti otvára úplne nový spô­sob mys­le­nia a emó­cií. Naučiť sa nový jazyk nie je ľahké, no určite sa vyplatí tak v osob­nom, ako aj pra­cov­nom živote. Pamä­taj na to, že koľko jazy­kov ovlá­daš, toľ­ko­krát si člo­ve­kom.

pixabay
pixabay

Nebáť sa roz­prá­vať na verej­nosti

Máš strach z vystu­po­va­nia na verej­nosti? Nie si jediný. Pre­šli si tým mnohí úspešní ľudia, ktorí svoj ira­ci­onálny strach pre­ko­nali iba tak, že proti nemu bojo­vali. Aj uzná­vaný inves­tor War­ren Buf­fett pri­znal, že v minu­losti trpel touto fóbiou, kto­rej dokonca pris­pô­so­bil aj svoj život. Neskôr však nabral odvahu a posta­vil sa pred ľudí. Ako sám hovorí, pre­javy na verej­nosti treba prak­ti­zo­vať dovtedy, kým pre teba nebudú úplne pri­ro­dzené.

pixabay
pixabay

Pozri aj: TÝCHTO 5 NÁVYKOV, KTORÉ ROBÍTE KAŽDÝ DEŇ, NIČÍ VAŠU INTELIGENCIU. VYHNITE SA IM

startitup-750x134

businessinsider.com, startitup.sk


Komentovať (0)