netdna.com

/ 0 / branči
Čo robíš, keď prí­deš domov z práce? Možno ani netu­šíš, aké je to dôle­žité pre tvoju budúcu kari­éru.

Celý deň si nie­koľko hodín tvrdo pra­co­val a na konci dna sa cítiš úplne vyčer­paný a bez ener­gie. Dnes,tak ako aj všetky ostatné dni, si uro­bíš pova­ľačský večer pred tel­kou, pozrieš si svoj obľú­bený seriál alebo strá­viš hodiny na sociál­nych sie­ťach, len preto, aby si sa odre­a­go­val.

Nepríde ti to tro­cha pochmúrne? Ty predsa nie si odká­zaný na to, aby si každý večer zabí­jal čas pred tel­kou alebo trčal na Face­bo­oku či Ins­ta­grame. V sku­toč­nosti môžeš svoj voľný čas využiť aj pro­duk­tívne, čo zlepší nie­len tvoj pra­covný, ale aj osobný život.

cloudfront.net
cloudfront.net

Čo sa stane, keď jednu hodinu po práci využi­ješ pro­duk­tívne

Po prvé: Ak si po práci ušet­ríš čo i len jednu hodinu na niečo, čo možno pova­žo­vať za pro­duk­tívne — či už pôjde o štú­dium nového jazyka alebo lepe­nie mode­lov lie­ta­diel — budeš sa cítiť napl­nený, a preto aj šťast­nejší. To, samoz­rejme, pozi­tívne ovplyvní aj tvoju pra­covný výkon. Šťastný zamest­na­nec je dobrý zamest­na­nec, a skôr či neskôr si to všimne aj tvoj šéf.

Po druhé: Počas pra­cov­nej doby sa asi sotva naučíš nový jazyk alebo pre­čí­taš knihu. Nie­lenže budeš neus­tále rozp­tý­lený, ale poklesne aj tvoja pra­covná pro­duk­ti­vita. Dokonca by sme to mohli nazvať flá­ka­ním sa. Avšak, po pra­cov­nej dobe si sám sebe šéfom. Môžeš si určiť vlastné pra­vidlá a svoj voľný čas roz­vr­hnúť tak, ako uznáš za vhodné. A presne tento čas by si mal využiť na dosa­ho­va­nie svo­jich cie­ľov.

Po tre­tie: Aj jedna hodina každý deň môže z dlho­do­bého hľa­diska zna­me­nať obrov­ský rozdiel.Napríklad, ak štu­du­ješ nový jazyk aspoň jednu hodinu denne, po roku sa vše­tok tento čas zúžit­kuje a ty pocí­tiš ohromný pokrok.

A napo­kon, vždy by si mal zvá­žiť fakt, že možno ťa jed­ného dňa nie­kto príjme do zamest­na­nia alebo ťa pový­šia práve na základe toho, ako si trá­vil svoj volný čas. Nikdy nevieš, čo z toho sa ti v budúc­nosti zíde!

 mystudycorner.net
mystudycorner.net

Aké prob­lémy so sebou pri­náša nečin­nosť?

Čo to vlastne nečin­nosť zna­mená? Nuž, člo­vek, ktorý má nečinný postoj k životu, nemôže oča­ká­vať, že sa jeho život zmení k lep­šiemu. To zna­mená – žia­den pokrok, žiadne ciele, žiadna svet­lej­šia budúc­nosť. Nie­ktorí môžno sú spo­kojní s tým čo majú. Ale ak máš nejaké ciele alebo túžby, nemô­žeš upad­núť do kaž­do­den­nej rutiny plnej pova­ľač­stva.

Druhý prob­lém, ktorý môže nastať, je ten, že zo všet­kej tej nečin­nosti a leni­vosti upad­neš do dep­re­sie. A to je už vážny prob­lém. Dep­re­sia môže zní­žiť tvoj pra­covný výkon, naru­šiť vzťahy s nad­ria­de­ným a cel­kovo zhor­šiť tvoje pra­covné posta­ve­nie.

Len jedna jediná hodina, ktorú po práci venu­ješ nie­čomu zmys­lu­pl­nému, môže mať pre tvoj život obrov­ský význam!

Tu je návod, ako uži­točne využiť voľný čas po práci:

Čítaj

Áno, čítaš správne. A nezá­leží na tom, či pre­čí­taš fik­ciu, lite­ra­túru faktu, bio­gra­fiu, roman­tiku či horor. Jedna hodina číta­nia každý deň pred­sta­vuje tak­mer jednu knihu týž­denne. Pamä­taj na to, že čím viac čítaš, tým viac vieš. Navyše, číta­nie vie byťť tak­tiež veľmi napl­ňu­júce. Všetko, čo sa dočí­taš, ti môže pomôcť pri kon­ver­zá­cií alebo zís­kať vedo­mosť, ktorú využi­ješ vo svo­jej kari­ére.

pixabay.com
pixabay.com

Začni osobné pro­jekty

Či už pôjde o tvorbu web­stránky alebo dob­ro­voľ­níc­tvo, aká­koľ­vek akti­vita tohto druhu ťa naučí tímo­vej práci alebo hos­po­dá­re­niu s časom. A to všetko je pre úspešnú kari­éru veľmi dôle­žité.

Hľa­daj nové kon­takty

Pokiaľ ide o kari­éru alebo osobný roz­voj , všetci veľmi dobre vieme, aké sú kon­takty potrebné. Všetko, čo pre to musíš uro­biť, je iba ísť von a stret­núť ľudí.

Člá­nok bol pôvodne uve­rej­nený na stránke lifehack.org a auto­rom je Dean Vaks­man.

startitup-750x134


Komentovať (0)