theinternationalpassion.com

/ 0 / branči
Podľa pop­red­ného psy­cho­lóga zaobe­ra­jú­ceho sa moti­vá­ciou, Rona Fried­mana, dokážu prvé 3 hodiny nášho dňa výrazne ovplyv­niť celý jeho prie­beh. Práve počas nich sme totiž naj­pro­duk­tív­nejší.

Ron Fried­man tak potvr­dzuje mnohé štú­die hovo­riace o tom, že mozog je po spánku oddýc­hnutý a zre­ge­ne­ro­vaný. To je dôvo­dom, prečo sme v prie­behu troch hodín od pre­bu­de­nia schopní dosiah­nuť náš maxi­málny výkon a vyrie­šiť aj tie naj­ná­roč­nej­šie úlohy oveľa ľah­šie a rých­lej­šie. Samoz­rejme, je tak­mer nepred­sta­vi­teľné vstať a ešte s rozo­spa­tou mys­ľou rie­šiť tie naj­ná­roč­nej­šie úlohy. Exis­tuje via­cero spô­so­bov, ako naštar­to­vať svoj deň. Nasle­dovné dve by si však vyne­chať určite nemal. 

Raňajky robia deň

Raňajky sú zákla­dom dňa. Vyvá­žené raňajky obno­vujú rezervy ener­gie, ktoré sme spot­re­bo­vali počas noci. Pomôžu nám tak znovu naštar­to­vať náš meta­bo­liz­mus, pod­po­ria čin­nosť mozgu, zlep­šia kon­cen­trá­ciu a zabez­pe­čia prí­sun ener­gie. Odbor­níci na výživu sa zho­dujú, že by mali obsa­ho­vať pre­dov­šet­kým veľa biel­ko­vín a vlák­niny.

pixabay.com

Pre­cíť vďač­nosť za nový deň

Potom, ako si nasý­til svoje telo, je čas nasý­tiť aj svoju dušu. Venuj každé ráno len 5, či 10 minút ran­nej mod­litbe alebo medi­tá­cii a uvi­díš, že zmeny na seba nene­chajú dlho čakať.

pexels.com

Ako využiť naj­pro­duk­tív­nej­šie 3 hodiny tvojho dňa

Pred­po­kla­dajme, že teraz si už nabu­dený a schopný fun­go­vať. Zákla­dom úspe­chu je hneď zrána „zjesť žabu“, teda spra­viť tú naj­ná­roč­nej­šiu úlohu (či už časovo alebo psy­chicky) hneď. O tom, že to fun­guje, píšu aj autori ako Brian Tracy, Step­hen Covey a mnohí iní. Celý trik je v tom, že je doká­zané, že ráno je naša vôľa naj­sil­nej­šia a pro­duk­ti­vita naj­vyš­šia. Čo to zna­mená? To, že počas prvých 3 hodín od tvojho pre­bu­de­nia doká­žeš zvlád­nuť svoje pra­covné úlohy o polo­vicu rých­lej­šie a s oveľa men­šími ťaž­kos­ťami. Bola by škoda nevy­užiť to.

pexels.com

Nene­chaj sa rušiť

Dôle­žité je vytvo­riť si pries­tor, počas kto­rého nebu­deš rušený žiad­nymi von­kaj­šími vplyvmi. Potrebné stret­nu­tia, hovory a maily si odlož na poobe­die, kedy už dochá­dza k pri­ro­dze­nému poklesu pro­duk­ti­vity. A teraz pre nie­kto­rých tá naj­ná­roč­nej­šia časť – áno, počas prvých troch hodín od pre­bu­de­nia sa odpo­rúča zabud­núť na Face­book, Twit­ter, Ins­ta­gram a všetky ostatné appky, ktoré by ťa zby­točne rozp­tý­lili.

pixabay.com

Koľko času ti pri­budne na konto?

Na základe výsku­mov sa odha­duje, že ak budeš robiť všetko správne, tento spô­sob ti môže týž­denne ušet­riť až 20 hodín. Je len na tebe, ako ich využi­ješ. Ideš do toho? My roz­hodne áno!

pixabay

Pozri aj: 9 VECÍ, KTORÉ BY 40-ROČNÍ ĽUDIA SPRAVILI INAK, KEBY MALI OPÄŤ 20 ROKOV

medium.com


Komentovať (0)