weheartit.com

/ 0 / branči
Napriek tomu, že mám túto kra­jinu a ľudí v nej rád, najmä vo väč­ších mes­tách si na mla­dých Slo­vá­koch vší­mam jed­ného nepek­ného spo­loč­ného meno­va­teľa — každý jed­not­li­vec je pre­sved­čený o vlast­nej výni­moč­nosti.

V zásade to prob­lém nie je — aspoň nie pre ľudí okolo daného člo­veka. Aby to bolo jed­no­duch­šie, volajme ho Janko. Janko je pre­sved­čený, že je výni­močný a čaká na to, ako to svet objaví. Ako­náhle to objaví, jeho život nabe­rie grády a bude pánom sveta. Je to len otázka času. Ale to sa nikdy nestane. Pre­tože Janko výni­močný nie je. Tak, ako nie je výni­močný nikto z jeho oko­lia. Hoci si to mnohí z nich o sebe mys­lia.

Čím to je, že sme sa dostali do stavu, kedy sú mysle mla­dých ľudí takto nasta­vené? Naši dedo­via a babky živo­rili, bojo­vali o každý kúsok chleba, vážili si jedlo. Môj dedo pra­vi­delne mimo práce zbie­ral papier, len aby svo­jim deťom doprial niečo dobré pod zub. Naši starí rodi­čia preto hovo­rili našim rodi­čom, aby tvrdo pra­co­vali, aby zvý­šili životnú úro­veň. Aby nemu­seli zaží­vať to, čo pre­ží­vajú oni. Áno, na Slo­ven­sku sa dalo žiť, ale slová ako bieda a chu­doba boli oveľa čas­tej­šie sklo­ňo­vané.

385671_299723973441503_1306105139_n_zpsed944b84
foto: FB — Slo­ven­sko na his­to­ric­kých foto­gra­fiách
A tak naši rodi­čia začali pra­co­vať vo fab­ri­kách, vo fir­mách, tvrdo dreli osem hodín denne preto, aby Slo­ven­sko eko­no­micky pros­pe­ro­valo. A to sa poda­rilo. Hoci môžme bás­niť o západe a pred­sta­vo­vať si zelen­šiu trávu, fak­tom je, že na Slo­ven­sku má väč­šina ľudí dosta­točné pod­mienky pre pekný a dôs­tojný život. Naši rodi­čia nám teda pri­pra­vili kra­jinu, kde máme milión mož­ností a môžme robiť, čo nás baví. Alebo sa o to pokú­siť.

My totiž chceme presne to isté, čo naši rodi­čia. Až na jeden pod­statný roz­diel. Kým naši rodi­čia to robili pre iných, my to chceme robiť pre seba. Tiež chceme pros­pe­ritu, no takým spô­so­bom, aby nás to aj napĺňalo.

Naša gene­rá­cia je plná opti­mizmu. Všetci veríme, že práve my to doká­žeme. Aj Janko. Janko má pred­stavu, že on sa naro­dil s nie­čím, čo iní nemajú a on to všet­kým ukáže. Prob­lém je, že prav­de­po­dobne nie. A práve to, že sa mu to nedarí, ho doháňa k dep­re­sii a kríze. Dup­lom preto, že jeho roves­níci, ktorí sú v sku­toč­nosti v úplne rov­na­kej pozí­cii ako on, sa na sociál­nych sie­ťach pre­zen­tujú úplne inak. To je hlavný dôvod, prečo sa mnohí mladí vše­obecne trá­pia a nie sú šťastní.

elite-daily-men-annoying-798x400
foto: elitedaily.com

Všetci sme vlastne totiž, snáď sa neura­zíš, oby­čajní ľudia. Väč­šina z nás prav­de­po­dobne nikdy nebude robiť iba to, čo nás naozaj baví. Väč­šina z nás sa po zalo­žení rodiny bude musieť zmie­riť s tým, že v tej kan­ce­lá­rii ich to síce až tak nebaví, no treba nakŕ­miť rodinu.

A hoci si pred­sta­vu­jeme život ako lúku, dvo­j­itú dúhu, jed­no­rož­cov a tri slniečka, pravda je trošku inde. Život je tvrdý, pri­náša výzvy, trá­pe­nia a prob­lémy budú jeho več­nou súčas­ťou. A naša kari­éra sa nepo­staví sama z nášho pocitu výni­moč­nosti. Nepríde nikto, kto by tú výni­moč­nosť v tebe obja­vil a auto­ma­ticky ťa dosa­dil na trón. Skvelá kari­éra, tak ako kedysi, tak aj dnes vyža­duje pot, drinu a slzy — žiadne dúhy a jed­no­rožce, ale milión prob­lé­mov a kom­pli­ko­va­ných ľudí okolo teba.

Pre­staň sa vní­mať ako niečo viac a uve­dom si, že si len jeden zo sto­ti­síc mla­dých ľudí, ktorí majú celý život pred sebou. Ak chceš byť naozaj výni­močný, chce to roky tvr­dej driny. A práve týmto sme­rom by sa mali tvoje ambí­cie a mys­le­nie ube­rať.

Pozri aj:  PREČO MLADÍ ĽUDIA PRESTALI KUPOVAŤ BYTY, DOMY A AUTÁ? AK PATRÍŠ MEDZI GENERÁCIU Y, TENTO ČLÁNOK BY SI SI MAL PREČÍTAŤ

startitup-750x134

StartItUp.sk


Komentovať (0)